top of page

CNC PUURIMISE JA FREESIMISE TÖÖTLEMISKESKUSE KASUTUSKOOLITUS

1. ÕPPEKAVA NIMETUS

CNC töötlemiskeskuse kasutuskoolitus (mööblivabriku TNC-Components OÜ baasil)

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

ÕPPEKAVARÜHM: Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 KUTSESTANDART: 16-17052018-5.1/6k

 

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID EESMÄRK

Koolituse tulemusena õppija omab kompetentsuse, mis võimaldab töötada oskustöölisena CNC töötlemiskeskusel ja valmistada puidupõhistest materjalidest kvaliteedi nõuetele vastavaid toorikuid ja komponente. Täidab detaili valmistamise normid.

 

4. ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija:

• Oskab lugeda tootmisjooniseid

• Omab ülevaadet puit- ja puidupõhistest materjalidest toodete kvaliteedile kehtestatud nõuetest

• Oskab seadistada pinki

• kasutab mõõtmise ja kontrollimise vahendeid

• Oskab kasutada elektroonset tööülesandeid

• Oskab kasutada OEE (Overall Equipment Effectiveness) programm • Täidab tootmisdokumendid

• omab ülevaadet mööbli- ja puittoodete valmistamiseks kasutatavatest puit- ja puidupõhistest materjalidest ning nende omadustest

• mõistab puidurikete ja -kahjustuste olemust ning mõju materjali kvaliteedile

• kirjeldab kaliibrite ja etalondetailide kasutamise põhimõtteid puit- ja puidupõhistest materjalidest toodete valmistamisel

• tunneb CNC töötlemiskeskuste ehitust ja tööpõhimõtteid ning puit- ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise režiime

• kirjeldab kasutatavate lõikeriistade erisusi, seadistamise nõudeid ja kontrollib nende seisukorda ning vastavust tööoperatsioonile

• kavandab tööprotsessi tegevust arvestades lähteülesannet, toote valmistamiseks koostatud joonis ja programmi, toorikute kvaliteeti, töötlemiskeerukust ja töötlemiskeskuse võimalusi

• käivitab, seadistab ja seiskab CNC töötlemiskeskuse

• valib olemasolevatest programmidest sobiva ja valmistab detailid, hindab nende vastavust tööülesandes antud kvaliteedinõuetele

• reageerib pingi veateadetele, eristab ja salvestab need arvestades valmistajatehase etteantud juhiseid

• korrastab ja puhastab pinki igapäevaselt, järgib meeskonnaliikmena töötervishoiu ja tööohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ning ohutuid töövõtteid

• analüüsib koos juhendajaga enda tegevust CNC töötlemiskeskusega töötamisel

 

5. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED SIHTGRUPP

 Tootmise operaatorid, uued töötajad

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  • Vestlus 

  • Arvuti kasutamise oskus ja eelteadmised joonestamisest tulevad kasuks.

  • Soov osaleda koolituses ja edasi töötada CNC töötlemiskeskuse operaatorina.

 

6. ÕPPE KOGUMAHT, SELLE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides 180 tundi, millest 40 tundi auditoorset tööd, 140 tundi praktikat töökeskkonnas.

ÕPPEKESKKOND: Loenguruum, praktika töökeskkonnas. Õppijate arv ühes grupis 1 - 3 inimest

ÕPPEVAHENDID: Tööohutus instruktsioonid, Tootmisprotsessi instruktsioonid, kvaliteedinõuete instruktsioonid, õppenäidised, materiali näidised, mõõteristad, pingi kasutusjuhendid, ohutusjuhendid.

 

7. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, SH ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID JA -MATERJALID

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne teoreetiline õppe, auditoorsed praktilided ülesanned, praktika töökeskkonnas.

ÕPPE SISU: CNC töötlemiskeskuse kasutuskoolituse sisuks on CNC pingi kasutamise üldiste põhimõtete ning konkreetsete pinkide kasutamise tutvustus.

• Üldised ohutusnõuded

• Tööriistad

• Tööriistade kontrollimine, paigaldamine

• Tööriistade seadistamine ja haldamine

• Pingi seadistused • Abimehhanismi programmeerimine

• Simulatsioon – tooriku töötlemine, mõõdu kontroll

• Toodete pakendamine, ladustamine

• Juhtprogrammide kasutamine

• Programmide käivitamine, korrigeerimine

• Dokumendi haldamine

• OEE (Overall Equipment Effectiveness) programmi haldamine

• Masina ohutu kasutamine

• Seadistamine

• Hooldustoimingud CNC - pinkide lõikes:

Nr. CNC Puur/Frees pingid Mudel

     1 Alberti Vector

     2 Alberti Vector DH

     3 Biesse Insider FT72

     4 Biesse Skipper 100

     5 Biesse Skipper 100L

     6 Biesse Rover 22

     7 Biesse Rover A FT 2231

     8 MasterWood 280

     9 Weeke Venture Optimat BHC Venture 2.5M

    10 Weeke ABD 100 Optimat ABD 100

NB! Koolituse raames õpib õppija ühe CNC töötlemiskeskuse ülaltoodud seadmetest endale selgeks.

ÕPPEMEETODID: Auditoorne teoreetiline õppe, auditoorsed praktilided ülesanned, praktika töökeskkonnas.

Auditoorne õpe 40 ak/h. Auditoorne õpe sisaldab:

• Jooniste lugemist

• Kvaliteedi kontroll

• Elektroonsed ülesanded

• Tootmise protsessid

• Elektroonsed ülesanded Praktika töökeskkonnas 140 ak/h.

PRAKTILINE VÄLJAÕPPE SISALDAB:

• Pingi kirjeldust

• Elektroonsed ülesanded OEE-s (Overall Equipment Effectiveness)

• Ohutud töövõtted

• Pingi seadistamist

• Terariista vahetus

• Pingi sõlmed ja mehhanismid

• Kvaliteedi kontroll töökohal

• Programmi koostamine ja korrigeerimine

• Hooldustööd

• Töökoha korrashoid

• Vahetuse üleandmine

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

    1. Pinki kasutusjuhendid

    2. Ohutusjuhendid

    3. Integreeritud ISO protsessid

    4. Tootmisprotsessid

    5. Prügi sorteerimine

 

8. HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Koolituse käigus omandavad töötajad märgitud pinkidel iseseisvaks tööks vajalikke teadmisi. Peale koolituse lõppu määratakse töötajatele eksami aja.

Eksam toimub kahest osast: praktiline (1) ja teoreetiline (2).

1. Praktilise eksamitulemuse hindamine: Praktiliste teadmiste ja oskuste hindamise aluseks on praktiline ülesanne, mis sisaldab:

1.1 Seadme üldine kirjeldus: ülevaade masina kasutamisest

 1.2 Tööoperatsioonid: õigete ja ergonoomiliste töövõtete kasutamine

1.3 Vajalikud lisaseadmed ja tööriistad: seadmel töötamiseks vajalike lisaseadmete ja tööriistade kirjeldus, nende saamise, kasutamise, hoidmise kord.

1.4 Tööohutuse nõuded: seadme ohtlike kohtade selgitus, ohutusnõuete rakendamine, käitumine õnnetuste korral.

1.5 Masina hooldus: igapäevase hoolduse kord; pikemaajaliste hooldustööde läbiviimise kord; käitumine rikete korral; hooldusvahendid (masina kasutusjuhend).

1.6 Tööprotsessi korraldus: Tootmisprotsessi kirjeldus, toodete tutvustus, materjalide tutvustus (tellimine, arvestus), sisemine logistika, infovahetus tootmise sees.

1.7 Kvaliteedinõuded: toodete kvaliteedi kontroll; kvaliteedikontrolli teostamine oma töökohal.

2. Teoreetilise eksami tulemuse hindamine:

2.1 Tehnoloogilise protsessi tundmine: ülevaade detailide liikumisest tootmisprotsessis.

2.2 Materjalide tundmine: tootmisprotsessis kasutatavate materjalide tundmine.

2.3 Jooniste tundmine: tootmisprotsessis kasutatavate jooniste tundmine ja lugemise oskus.

2.4 Dokumentatsiooni tundmine: tööks vajalike dokumentide täitmine, hoidmine ja edastamine.

2.5 Tööprotsessi tundmine: sisemine logistika, infovahetus tootmise sees.

2.6 Tööohutusnõuete ja töökeskkonna tundmine: tööks vajalikud kaitsevahendid; käitumine õnnetuse korral, tuleohutus, ohutu töötamise nõuded.

2.7 Kvaliteedinõuded: toote kvaliteedi nõuded ja kvaliteedi kontroll. Tolerantsid.

 

9. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Eksami eduka sooritamisel saab õppija luba iseseisvale tööle, mis fikseeritakse õppija isikukaardile. Samuti saab õppija kursuse eduka läbimise eest tunnistust. Kui õppija ei soorita eksamit väljastatakse talle koolituse osalemise eest tõend.

10. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON

Teooria koolitaja kvalifikatsioon on tehniline kõrgharidus ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Praktilise koolitajal on töökogemus vastavatel seadmetel ja olemasolev luba töötada iseseisvalt.

bottom of page