top of page

   

 

PERSONALIBÜROO OÜ isikuandmete kaitse põhimõtted.

 1. Isikuandmete kaitse põhimõtted on avaldatud Määruse nr 2016/679/EL („Üldmäärus”)  artikli 13 täitmiseks. Määruse ja käesolevate põhimõtete vastuolu korral rakendub Määrus. 

 2. Me kohustume töötlema ükskõik millist meile (selle veebisaidi kaudu, kliendiankeedi vahendusel, e-posti vahendusel või muul viisil) edastatud või meie kätte sattunud Teiega seonduvat isiklikku teavet põhimõtetes määratletud moel. Kui edastate meile oma teavet viisil, mis ei võimalda Teie nõusolekut küsida (nagu näiteks e-kirja või isikukirjelduse saatmisel ja veebilehe www.personaliburoo.ee veebisaidi vahendusel), siis kinnitate enda nõusolekut Teie isikliku teabe kasutamiseks vastavalt Teie poolt määratletud eesmärkidele ja käesolevatele põhimõtetele.

 3. Vastustav töötleja on Personalibüroo OÜ, registrikood 16048138, aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Hariduse tn 16-7, 41534, veebileht www.personaliburoo.ee, e-post info@personaliburoo.ee

 4. Andmekaitseametniku määramiseni täidab tema ülesandeid juhatus.

 5. Kui esitate meile kandideerimis-, värbamis- või tööjõurendiavalduse, võime Teie eraldi nõusolekul kasutada kolmandate isikute abi, sealhulgas esitada päringu Teie praegustele ja endistele tööandjatele ning kolleegidele, Teid soovitavatele isikutele ja ametiasutustele Teie isikusamasuse ning Teie poolt meile esitatud isikuandmete kontrollimiseks ning krediidiasutustele Teid puudutavate krediidiotsuste tegemiseks. Samuti võime esitada päringuid ja avaldada andmeid õigustatud asutustele, julgeolekuorganisatsioonidele ning muudele asjaomastele kolmandatele isikutele seoses süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise või nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise, sealhulgas avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja ennetamise eesmärgil. 

 6. Meie ei müü nüüd ega tulevikus Teie isikuandmeid kellelegi ega avalda seda ilma Üldmääruses sätestatud aluseta. Teenuse kasutamiseks on Teil kohustus esitada õigeid isikuandmeid. Andmete esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel või isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisel on meil õigus rakendada vastavaid õiguskaitsevahendeid. Värbamisotsuste tegemisel automatiseeritud otsuseid ei teha, st otsused vaatab läbi inimene, kes pöörab tähelepanu eelkõige sellistele asjaoludele, mis on värbamise seisukohast relevantsed (näiteks kvalifikatsioon ja senine töökogemus). 

 7. Isikuandmete töötlemine toimub eelkõige Personalibüroo portaali ja e-posti vahendusel Personalibüroo-le isikukirjelduse saatmisel. Kogutavad andmed on eelkõige Teie ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, vanus, kvalifikatsioon ja kutseoskused, töökogemuse kirjeldus, huvide ja hobide kirjeldus, sõnumivahetus meiega, IP-aadress ja muud seadme poolt meile automaatselt edastatud andmed. Võimalik on kõnede salvestamine meie klienditoele ja klienditoelt värbamisega seonduvatel eesmärkidel, ühes ükskõik milliste Teile osutatava teenusega seonduvate päringute lahendamisega. Meie võime aeg-ajalt teenuse kasutajaga vahetult ühendust võtta täiendava teabe saamiseks seoses värbamisprotsessis valituks osutumisega. 

 8. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus: teenuse osutamise ja lepingust tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil, mille sisuks on tööjõu rentimise korraldamine, tööjõu värbamisteenuse osutamine või tööle kandideerimise läbiviimine – Üldmääruse art. 6 (1) a) ja b); klientide pöördumiste ja kaebuste menetlemiseks – Üldmääruse art. 6 (1) c), art. 9 (2) f); Personalibüroo enda kollektiivi värbamisel või tegevuseks vajalike teenuste või kaupade ostmise lepingute sõlmimisel ja täitmisel – Üldmääruse art. 6 (1) b); pettuste tõkestamiseks ja küberturvalisuse tagamisel, sh turvaseadmete ja turvaprogrammide poolsel andmete automaatsel töötlemisel, nagu nt tulemüürid, spämmfiltrid, videovalve, sh sõidukitel paiknev videovalve – Üldmääruse art. 6 (1) f), art. 9 (2) f); IP-aadressid ja muud arvuti või nutiseadet ja seeläbi selle kasutajat tuvastada võimaldavad andmed – Üldmääruse preambula p 49; Teiepoolsel eraldi väljendatud nõusolekul uudiskirja saamiseks – Üldmääruse art. 6 (1) a); Teiepoolsel eraldi väljendatud nõusolekul teavitamiseks turu-uuringuteks – Üldmääruse art. 6 (1) a); Teiepoolsel eraldi väljendatud nõusolekul – küpsiste paigaldamine – Üldmääruse art. 6 (1) a) alusel. 

 9. Isikuandmeid võidakse edastada isikutele, kes osutavad vastustava töötleja toimimiseks vajalikke teenuseid (nt infoühiskonna teenuse osutajad) või müüvad vastutavale töötlejale kaupu (volitatud töötlejatele), samuti riigivõimu organitele seadusega ette nähtud juhtudel. Volitatud töötlejad või andmete vastuvõtjad võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu, kui nemad asuvad piisava andmekaitse tasemega tunnustatud riigis (vt https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_et#dataprotectionincountriesoutsidetheeu) või on Privacy Shield’i tunnustust omaval Ameerika Ühendriikide ettevõtjad (Üldmääruse art 45). Kui Te külastate meie veebilehte väljastpoolt Euroopa Liitu või annate endaga suhtlemiseks sidevahendid ja kontaktandmed, mis asuvad väljas pool Euroopa Liitu, või muudel sarnastel erandjuhtudel, siis edastame Teie isikuandmed vastavasse riiki Üldmääruse art 49 (1) b), Üldmääruse preambula p 113 alusel ka siis, kui need riigid ei ole piisava tasemega tunnustatud riigis ning ettevõtja ei oma Privacy Shield’i tunnustust. 

 10. Kui isikuandmete töötlemist alustatakse muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid koguti, taotleme selleks Teie eelnevat nõusolekut.

 11. Töövahendusteenuse seaduslikkuse tõendamiseks säilitame teavet teatud ajavahemiku vältel pärast töövahendusteenuse lõpetamist, üldjuhul mitte kauem kui 18 kuud. Teabe säilitamine leiab aset vastavalt käesolevatele põhimõtetele.

 12. Me rakendame kõik mõistlikud abinõud Teie teabe turvalisuse ja kaitstuse tagamiseks. 

 13. Laste isikuandmed väärivad erilist kaitset. Me töötleme alaealise isikuandmeid vaid alaealise seadusliku esindaja eelneval nõusolekul. Eelneva nõusolekuta meile saadetud andmed kustutatakse. 

 14. Meil on õigus käesolevaid põhimõtteid igal ajal muuta. Muudatused jõustuvad Teie suhtes viivitamatult pärast seda, kui kinnitate oma nõusolekut oma kliendiprofiilis või avaldate seda muul viisil.

 15. Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks peavad isikuandmetega seotud päringud olema saadetud digitaalselt allkirjastatuna e-postile info@personaliburoo.ee

 16. Teil on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti nõuda oma andmete ülekandmist Teie poolt valitud isikule. Kui me töötleme andmeid Üldmääruse art. 6 (1) a) alusel, siis on Teil õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Küpsiste nõusoleku kasutamise tagasivõtmiseks tuleb kustutada küpsised oma arvutist. Samuti on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (e-posti info@aki.ee). 

bottom of page