top of page

Täiendkoolituse tingimused ja kord

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

1. Õpilane võetakse vastu sooviavalduse või registreerimise alusel.

2. Õpilane loetakse kooli vastuvõetuks vastava lepingu sõlmimisel. 

3. Õpilane arvatakse välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus õppe lõppedes.

4. Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

5. Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.

6. Tunnistus väljastatakse isikule juhul, kui ta võttis õppetööst osa vähemalt 70% kursuse mahust ja saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Selleks viib kool läbi eksami kahes osas (teoreetiline ja praktiline).

7. Tõend väljastatakse isikule juhul, kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või osales õppetöös vähem kui 70% mahust. Tõend väljastatakse isikule, kelle lõpueksami tulemused ei ole rahuldavad ja/või isikule, kes eksami ei sooritanud.

 

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

  1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

  2. Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus. Täiendkoolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

  3. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

  4. Täiendkoolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppemaksust. Juhul, kui koolituskeskus on teinud õpingute korraldamist puudutavad eelnevad kulutused (ostnud koolitusmaterjalid jms), siis need kulud arvestatakse sellest summast maha

  5. Juhul kui õpilane on tasunud ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest koolist mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata.

  6. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

  7. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

Õpilaste õigused ja kohustused

Õpilasel on õigus:

1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;

2. nõuda heatasemelist haridust;

3. saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;

4. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud õppetundide eest;

5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

Õpilane on kohustatud:

1. järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;

2. osalema õppetöös;

3. täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

 

TÄIENDUSKOOLITUSKURSUSEGA SEOTUD TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Kool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

Õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

• Õppekavad on koostatud kvalifitseeritud spetsialistide poolt 

• Õppekavad vaadatakse üle üks kord aastas või kogutakse õppekavade kohta õppijatelt ja õpetajatelt tagasisidet iga kursuse lõpus ning vajadusel viiakse sisse vajalikud muudatused.

• Kõik koolitajad on kvalifitseeritud spetsialistid 

• Õpperuum: kontakttunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis.

• Sisustus: igale osalejale on olemas personaalne töökoht, lauad ja toolid. Ruumis on vajalik esitlustehnika, tahvel ja markerid, internetiühendusega arvuti.

• Praktikakoht: igale osalejale on tagatud praktikakoht (pink) ja praktikajuhendaja

bottom of page