top of page

SERVAÄÄRISTUSPINKIDE KASUTUSKOOLITUS

 

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: Servaääristuspinkide kasutuskoolitus (mööblivabriku TNC-Components OÜ baasil)

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

ÕPPEKAVARÜHM: 0722 Materjalide töötlemise (klaas, paber, plast ja puit) õppekavarühm

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Puidupingioperaator, tase 4

KUTSESTANDARD 16-17122017-1.2/1k 

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID

EESMÄRK:

Koolituse tulemusena õppija omab kompetentsuse, mis võimaldab töötada oskustöölisena servaääristuspinkidel ja valmistada puidupõhistest materjalidest kvaliteedi nõuetele vastavaid toorikuid ja komponente. Täidab detaili valmistamise normid.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab lugeda jooniseid

 • Oskab kontrollida kvaliteeti

 • Oskab käivitada, seadistada ja seiskab pinki

 • Oskab kasutada elektroonset tööülesandeid

 • Oskab kasutada OEE (Overall Equipment Effectiveness) programm

 • Täidab tootmisdokumendid

 • omab ülevaadet mööbli- ja puittoodete valmistamiseks kasutatavatest puit- ja puidupõhistest materjalidest ning nende omadustest

 • mõistab puidurikete ja -kahjustuste olemust ning mõju materjali kvaliteedile

 • tunneb Servaääristuspinkide ehitust ja tööpõhimõtteid

 • korrastab ja puhastab pinki igapäevaselt, järgib meeskonnaliikmena töötervishoiu ja tööohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ning ohutuid töövõtteid

 • analüüsib koos juhendajaga enda tegevust servaääristuspinkide töötamisel

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

SIHTGRUPP: Tootmise operaatorid, uued töötajad.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED:

1. Vestlus

2. Arvuti kasutamise oskus ja eelteadmised joonestamisest tulevad kasuks.

3. Soov osaleda koolituses ja edasi töötada CNC töötlemiskeskuse operaatorina.

 

5. ÕPPE KOGUMAHT, SELLE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS:

Koolituse kogumaht on 300 tundi, millest 68 tundi auditoorset tööd, 232 tundi praktikat töökeskkonnas.

ÕPPEKESKKOND:

Loenguruum, praktika töökeskkonnas. Õppijate arv ühes grupis 1 - 3 inimest.

ÕPPEVAHENDID:

Tööohutus instruktsioonid, Tootmisprotsessi instruktsioonid, kvaliteedinõuete instruktsioonid, õppenäidised, materiali näidised, mõõteristad, pingi instruktsioonid, ohutusjuhendid.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, SH ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID JA -MATERJALID

ÕPPEPROTSESS:

Auditoorne teoreetiline õppe, auditoorsed praktilided ülesanned, praktika töökeskkonnas.

ÕPPE SISU:

Servaääristuspinkide kasutuskoolituse sisuks on Servaääristuspinkide kasutamise üldiste põhimõtete ning konkreetsete pinkide kasutamise tutvustus.

 • Üldised ohutusnõuded

 • Tööriistad

 • Tööriistade kontrollimine, paigaldamine

 • Tööriistade seadistamine ja haldamine

 • Pingi seadistused

 • Abimehhanismi programmeerimine (pöödrlaud, laadimise ja mahalaadimise seadmed jmt.)

 • Simulatsioon – tooriku töötlemine, mõõdu kontroll

 • Toodete pakendamine, ladustamine

 • Juhtprogrammide kasutamine

 • Programmide käivitamine, korrigeerimine

 • Dokumendi haldamine

 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) programmi haldamine

 • Masina ohutu kasutamine

 • Seadistamine

 • Hooldustoimingud

 

Servaääristuspinkide lõikes:

1. Homag Brandt KDF650

2. Tootmisliin Homag KFL326

a. RBO1 / 2 – laadimise ja mahalaadimise seadmed

b. Homag Pöördlaud 1 / 2

c. Homag KFL326 servaääristuspink

d. PUR Liimiüksused

 

3. Tootmisliin Homag EAS

  • Pinomatic 1, 2 - laadimise ja mahalaadimise seadmed

  •  Homag Pöördlaud 1, 2

  • Homag 1, 2 pink

  • Liini puurpingid e. PUR Liimiüksused

 

4. Tootmisliin Homag 4X

  • Bargstadt, Kawasaki robot - laadimise ja mahalaadimise seadmed

  • Homag Pöördlaud 1, 2

  • Homag 1, 2 pink

  • Liini puurpingid

NB! Koolituse raames õpib õppija ühe servaääristuspingi ülaltoodud seadmetest endale selgeks.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne teoreetiline õppe, auditoorsed praktilided ülesanned, praktika töökeskkonnas.

Auditoorne õpe 68 ak/h. Auditoorne õpe sisaldab:

 • Jooniste lugemist

 • Kvaliteedi kontroll

 • Elektroonsed ülesanded

 • Tootmise protsessid

 • Elektroonsed ülesanded

 

Praktika töökeskkonnas 336 ak/h. Praktiline väljaõpe sisaldab:

 • Pingi kirjeldust

 • Elektroonsed ülesanded OEE (Overall Equipment Effectiveness kommentaarid)

 • Ohutud töövõtted

 • Pingi seadistamist

 • Terariista vahetus

 • Pingi sõlmed ja mehhanismid

 • Kvaliteedi kontroll töökohal

 • Programmi koostamine ja korrigeerimine

 • Hooldustööd

 • Töökoha korrashoid

 • Vahetuse üleandmine

 ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Sisejuhendid:

1. Pinki kasutusjuhendid

2. Ohutusjuhendid

3. Integreeritud ISO protsessid

4. Tootmisprotsessid

5. Prügi sorteerimine

 

7. HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Koolituse käigus omandavad töötajad märgitud pinkidel iseseisvaks tööks vajalikke teadmisi. Peale koolituse lõppu määratakse töötajatele eksami aja.

Eksam toimub kahest osast: praktiline (1) ja teoreetiline (2).

1. Praktilise eksamitulemuse hindamine:

Praktiliste teadmiste ja oskuste hindamise aluseks on praktiline ülesanne, mis sisaldab:

1.1 Seadme üldine kirjeldus: ülevaade masina kasutamisest.

1.2 Tööoperatsioonid: õigete ja ergonoomiliste töövõtete kasutamine

1.3 Vajalikud lisaseadmed ja tööriistad: seadmel töötamiseks vajalike lisaseadmete ja tööriistade kirjeldus, nende saamise, kasutamise, hoidmise kord.

1.4 Tööohutuse nõuded: seadme ohtlike kohtade selgitus, ohutusnõuete rakendamine, käitumine õnnetuste korral.

1.5 Masina hooldus: igapäevase hoolduse kord; pikemaajaliste hooldustööde läbiviimise kord; käitumine rikete korral; hooldusvahendid (masina kasutusjuhend).

1.6 Tööprotsessi korraldus: Tootmisprotsessi kirjeldus, toodete tutvustus, materjalide tutvustus (tellimine, arvestus), sisemine logistika, infovahetus tootmise sees.

1.7 Kvaliteedinõuded: toodete kvaliteedi kontroll; kvaliteedikontrolli teostamine oma töökohal.

2. Teoreetilise eksami tulemuse hindamine:

2.1 Tehnoloogilise protsessi tundmine: ülevaade detailide liikumisest tootmisprotsessis.

2.2 Materjalide tundmine: tootmisprotsessis kasutatavate materjalide tundmine.

2.3 Jooniste tundmine: tootmisprotsessis kasutatavate jooniste tundmine ja lugemise oskus.

2.4 Dokumentatsiooni tundmine: tööks vajalike dokumentide täitmine, hoidmine ja edastamine.

2.5 Tööprotsessi tundmine: sisemine logistika, infovahetus tootmise sees.

2.6 Tööohutusnõuete ja töökeskkonna tundmine: tööks vajalikud kaitsevahendid; käitumine õnnetuse korral, tuleohutus, ohutu töötamise nõuded.

2.7 Kvaliteedinõuded: toote kvaliteedi nõuded ja kvaliteedi kontroll. Tolerantsid.

 

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Eksami eduka sooritamisel saab õppija luba iseseisvale tööle, mis fikseeritakse õppija isikukaardile.

Samuti saab õppija kursuse eduka läbimise eest tunnistust. Kui õppija ei soorita eksamit väljastatakse talle koolituse osalemise eest tõend.

 

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON

Teooria koolitaja kvalifikatsioon on tehniline kõrgharidus ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Praktilise koolitajal on töökogemus vastavatel seadmetel ja olemasolev luba töötada iseseisvalt.

bottom of page